نویسنده = �������������� �������� ������ ����������