نویسنده = علیرضا اشتری تفرشی
ره بی بازگشت (کلود اداس)

دوره 36، شماره 1، مرداد 1382

علیرضا اشتری تفرشی


اسلام: چهره دیگر

دوره 36، شماره 1، تیر 1382

علیرضا اشتری تفرشی


جستار درباره مهر و ناهید

دوره 72، شماره 0، دی 1381

علیرضا اشتری تفرشی؛ محمد مقدم


یک مقاله عربی در همایش ملی ایرانشناسی

دوره 71، شماره 0، تیر 1381

علیرضا اشتری تفرشی