لزوم و تعدی و پاره ای جستارهای مقایسه ای میان آن دو در عربی و فارسی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر کوشش تازه ای است در دستور مقابله ای میان فارسی و عربی که از چهار بخش تشکیل یافته ابتدا در مورد لازم ومتعددی و بعضی ناهمخوانی های میان این دو در عربی و فارسی صحبت شده نیز به شماری از تفاوت هایی که میان انواع لازم و متعددی هست اشاره شده پس از این اقسام لازم و متعدی آمده و در ضمن آن مقایسه هایی با افعال مشابه آن در فارسی شده در بخش سوم در طی سیزده شماره وجوه اشتراک میان لازم و متعدی در فارسی وعربی بررسی شده در بخش پایان هم زیر عنوان تفاوتها در یط دو شماره پاره ای موارد اختلاف میان این دو آمده است

کلیدواژه‌ها