تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه

نویسنده

چکیده

تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه
دکتر علی مهذب
یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید:
1- تعریف غرور.
2- دلیل قاعده غرور
3- مفاد آن .
4- موارد استناد به آن در فقه امامیه .