فلسفه انقلاب و حکومت

نویسنده

چکیده

یکی از آثار انقلاب عظیم ایران توجه دادن محققین جهان به اسلام به عنوان یک عامل قوی و محرک جامعه بود، زیرا بر کسی پوشیده نیست که این نهضت از مراکز روحانی شروع و در پایگاههای مساجد تقویت و بوسیله ملت مسلمان پیاده شد، باین مناسبت در این مقاله موضوع انقلاب ها و نهضت ها که به نابودی نظام های غیر خدائی یعنی غیر انسانی و جانشین شدن نظام های الهی و توحیدی منتهی میشود بطور مختصر بررسی شده است . از دید قرآن تغییر نظام طاغوتی به نظام توحیدی ضمن 4 مرحله انجام میگردد: 1- ظلم ، 2- ارسال رسل ، 3- نابودی نظام ، 4- استخلاف قوم دیگر و نظام جدید.
آیاتی که این مطلب را با تعابیر مختلف بیان کرده بطور فهرست از این قرار است:
31 ر36 و 43 ر 18 و 50 ر 52 و 26 ر 22 و 6 ر 21 و 128 ر 20 و 98 ر 19 و 12 ر 12 و 13 ر 10 و 6 ر 6 و 139 ر 26 و 54 ر 8 و 45 ر 22 و 74 ر 19 و 4 ر 7 و 51 ر 54 و 22 ر 46 و 8 ر 43 و 3 ر 38 و 58 ر 28 و 37 ر 44 و 36 ر 5 و 47 ر 6 و 17 ر5 و 16 ر 77 و 16 ر 17 و 28 ر 67 و 13 ر 41 و 9 ر 21 و از باب نمونه آیه 6 سوره انعام ....