خلاصه رساله های دکتری

نویسنده

چکیده

خلاصه رساله ای که برای درج در این شماره انتخاب کرده ایم ، از آن آقای مصطفی اولیائی است که در تاریخ چهارم بهمن ماه سال 2535 از آن دفاع کرد . سبب اصلی انتخاب این رساله ، فهرست مفیدی است که مؤلف ، از کلمه های فارسی قرن ششم ارائه داده است.