آثار و مقمات علمی میر فندرسکی

نویسنده

چکیده

میر فندرسکی :
میر ابوالقاسم فرزند میرزا بیک بن امیر صدر الدین موسوی حسینی مشهور به « میر فندرسکی » از اجله حکماء موحدین و عرفاء متألهین و فلاسفه متصومین و از اکابر دانشمندان شیعه امامیه است که در حکمت طبیعی و الهی و علوم ریاضی و بالاخره در همه دانشهای عقلی یگانه زمان و وحید دوران و سرآمد حکماء و سر سلسله عرفا بوده وامور عجیب و شگفت انگیز بسیار به او نسبت داده اند.
در کتاب « طرائق الحقایق » جلد سوم صفحه 7 شرحی راجع به ملاقات او با یکی از اقطاب در هندوستان و اعتکافش در خانقاه او بمدت هفت سال و کیمیا شدن بدنش نوشته است . ولادت میر با توجه به سال در گذشت وی که بنا بنقل تراجم در سنه 1050 اتفاق افتاده و در آن هنگام از عمر شریفش هشتاد سال میگذشته ، در حدود سال 970 هجری قمری بوده است .