مسند نویسی در تاریخ حدیث

نویسنده

چکیده

موضوع این رساله « مسند » یعنی مجموعه های حدیثی نگاشته شده است که درآن از فواید مسند نویسی و جایگاه آن در تاریخ تدوین حدیث ، علت آشنایی با شمار کمی از مسندها و علت رواج کمتر این شیوه از مسند نویسی در نزد شیعیان بحث شده است.
نویسنده مراحل نجام کار خویش را به شرح زیر اعلام می دارد.
1- تهیه فهرست کاملی از مسندها
2- مراجعه به آنها و دسته بندی احادیث آنها با یکدیگر و ذکر نتایج حاصله
3- دسته بندی مطالب به ترتیب معانی لغوی و اصطلاحی مسند و واژه های مربوط به آن ، تعیین جایگاه مسند نویسی در تاریخ تدوین حدیث اهل سنت و مراحل آن ، مسندهایی که به مولفانشان منسوبند، مسندهایی که با نام راویان خود شناخته می شوند، سهم شیعه در عرصه مسند نویسی وآشنایی با چند مسند و معرفی « المسند الجامع » که اثری نو در مسند نویسی و به عقیده نگارنده بهترین و کاملترین اثر در این زمینه است.