مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان از آغاز تا شورای دوم واتیکان (1965)

نویسنده

چکیده

مطالعات اسلامی در غرب که گاهی توسعاً از ان به « شرق شناسی » تعبیر می شود نزد بسیاری از مسلمین طنینن منفی داشته است . این جریان اساساً ضد اسلامی بوده و خاستگاهی اسلام ستیزانه داشته و به نحوی کاملاً بارز امتداد جنگهای صلیبی بوده است . با این حال این مطالعات در تکوین روشنفکری ضد دینی یا غیر دینی در جهان اسلام بی تأثیر نبوده و به این جهات منفی محدود نمی باشد .
اما به هر حال باید فارغ از حب و بغض و پیشداوری ، سیمایی از تاریخ و تحول چند ساله این جریان ترسیم شود تا شناخت واقعی تری را ممکن سازد و نشان دهد که این جریانی متحد و یکپارچه نبوده و تنها در نگرش تاریخی به صورت یک جریان مطالعاتی نمودار شده است . مرحوم دکتر مرتضی اسعدی نگارنده این رساله پس از بحث در باب انگیزه های بروز جنگهای صلیبی و پس از آن آغاز مطالعات اسلامی در غرب به شیوه های فرهنگی لزوم توجه مسلمانان به این امر را گوشزد نموده به بررسی مباحث زیر پرداخته است .
1- جنگهای صلیبی
2- آغاز مطالعات اسلامی در غرب
3- نخستین گامها در اموزش زبان
4- آثار نخستین مرحله در مطالعات اسلامی و ترجمه
5- نخستین ترجمه قرآن به زبان لاتین
6- اختراع چاپ حروفی و اغاز چاپ آثار اسلامی در غرب
7- نهضت اصلاح دین و رنسانس و آثار آن بر مطالعات اسلامی در غرب
8- تکوین مطالعات اسلامی در انگلیس و رواج تدریجی زبان انگلیسی به جای زبان لاتین
9- عصر روشنگری و انقلاب صنعتی
10- استعمار و بسط سلطه انگلیس در جهان اسلام
11- قرن بیستم و آغاز مطالعات اسلامی به معنی الاخص.