تحلیل قضایا

نویسنده

چکیده

تحلیل قضایا و روش تحقیق در ان موضوع این رساله است و مباحثی که طرح آنها در این رساله تازه به نظر می رسد عبارتنداز :
اهمیت و ضرورت تحلیل قضیه به عنوان بنیادی ترین عنصر تفکر آدمی و نیز زیر بنای منطق ارسطویی و سینوی
روش تحقیق که سبک تطبیقی – تاریخی آورده شده است . مراحل تحقیق از جمع اوری منابع و مأخذ تا گزارش و طبقه بندی منابع شیوه ارائه تحقیق که عبارت است از تعریف مفاهیم خاص هر فصل ، ارائه گزینش تاریخی آن از دیدگاههای مختلف ، گزینش اقوال و نقادی آراء منطق دانان در مقایسه با یکدیگر و بیان دیدگاه مورد قبول نگارنده .
فهرست برخی از مطالب رساله به شرح زیر است :
تعریف قضیه
جهات تمایز خبر از غیر خبر
تحلیل و تقسیم قضیه از جهت شرایط منطقی
تحلیل اجزاء قضیه
احکام قضیه شخصیه و طبیعیه و تمایز آنها از مهمله و مسوره
قضیه سالیه المحصول
نقد سور پذیری قضایای شرطی
فهرستی از منطق دانان سرزمینهای اسلامی ضمیمه آخر رساله می باشد.