تحقیق در وجوه اشتراک قرآن و سنت اسلامی وتورات و تلمود

نویسنده

چکیده

این رساله در دو بخش منابع اسلامی و یهودی تنظیم گشته و عناوین آن عبارت است از :
1- مقایسه موضوعات مختلف موجود در دو کتاب مقدس و استخراج وجوه مشترک آنها
2- اثبات بی پایه بودن بعضی از نظرات تورات و مقبول بودن آیات قرآنی در مقایسه با علم روز ، و خلاصه بیان جهت برتری قرآن
3- تبیین نظر قرآن در باب توحید
4- نظری بر تورات موجود و تورات از نظر محققین و مقایسه عهد عتیق با علم جدید
5- اصالت قرآن و تاریخ تدوین آن
از جمله موضوعاتی که در رساله از ان سخن رفته است عبارت است از : الله و یهود ، فرشتگان، تکوین و پیدایش ، تاریخ انبیاء و امتهای پیشین .