عدل الهی در فلسفه اسلامی

نویسنده

چکیده

اختلاف روش بحث میان متکلمین و فلاسفه و نی موارد اتفاق هر دو گروه در مسئله عدل الهی موضوع این رساله است . عناوین رساله عبارتند از : مسیر تاریخی طرح مسئله عدل الهی ، بررسی ریشه لغوی و اصطلاحی عدل ، مسئله حسن و قبح عقلی از دیدگاه متکلمین و فلاسفه در نظام آفرینش و عدل الهی در قیامت .
رساله حاوی ضمائمی به شرح زیر است
1- ترجمه رساله « انفاذ البشر من الجبر و القدر » از سید مرتضی در تفکیک فعل عید و خالق .
2- گفتاری از عبد الرزاق لاهیجی در بیان جبر و ایجاب .
3- گفتاری از علامه طباطبائی در بیان جبر و ایجاب