قوای مدرکه و بیان حقیقت ادراک از نظر ابن سینا و ملاصدرا

نویسنده

چکیده

علم النفس یا روانشناسی پس از الهیات ، از برترین مباحث فلسفی شناخته شده است ، موضوع این رساله است.
عناوین رساله عبارتند از :
1- تجرد قوای ادراکی نفس
2- اتّحاد عاقل و معقول
3- وجود ذهنی
4- وحدت نفس و بدن
5- کیفیت ادراک نفس توسط انسان
6- علم حضوری و شهودی
7- برهان رجل معلق ابن سینا
8- برهان تداوم و استمرار