تحقیق تطبیقی در مصطلحات عرفان اسلامی

نویسنده

چکیده

هدف از تدوین رساله بحث و تحقیق پیرامون معانی مختلف اصطلاحات عرفانی است . از دیدگاه نگارنده عوامل مؤثر در تفاوت معانی و اصطلاحات عرفانی عبارتند از :
1- اخلاف درجات شناخت به حقیقت توحید و معرفت
2- اختلاف در قدرت تمیز و چگونگی درک حقایق
3- ظهور تصنّع و عبارت پردازی در بیان احوال و مقامات
4- توجه به یک یا چند ویژگی برجسته
5- بیان آثار ونتایج به جای تعریف خصوصیت ذاتی یک حال یا مقام
سهم مکاتب عرفانی در تغییر معانی اصطلاحات ، ارزیابی ملاکهای ارائه شده در تقسیم حوزه های عرفانی و طبقه بندی اصطلاحات ، از دیگر مباحث مطرح شده در این رساله است.