رابطه اسلام و مسیحیت در عهد پیامبر و خلفاء راشدین

نویسنده

چکیده

نگارنده ابتدا منابع تاریخ اسلام و مستشرقین را ارزیابی کرده و سپس به طرح موضوعات رساله می پردازند. عناوین رساله عبارتند از :
نصاری در جزیرة العرب از قدیم تا عهد رسول خدا (ص)
شعرای نصرانی در عهد جاهلی
حنفاء قبل و بعد از اسلام
رابطه پیامبر با نصاری قبل و بعد از بعثت
رابطه خلفاء راشدین با نصاری
حیطه جغرافیایی نصاری ، چگونگی نفوذ آنها با عربستان ، تضاد آنها با یهود ، علت مهاجرت مسلمین به حبشه ، و رابطه مسلمین با نصاری در جنگهای ردّه ، فتوحات عراق ، شام ، آفریقا ، سواحل دریای قبرس و ارمنستان از موضوعات دیگری است که در رساله مطرح شده است .