شرح حال و شخصیت فقهی محقق کرکی فقه و مبانی حقوق اسلامی

نویسنده

چکیده

ویژگی خاص محقق کرکی ، حضور ایشان در متن کارهای حکومتی است. در این رساله نظرات خاص محقق کرکی در هر یک از ابواب فقهی پس از بیان نر علماء پیشین آورده شده است و در صورت ارائه دلیل ، اصل آن با ارجاع به مأخذ اصلی ذکر گردیده است. نظریات مشتمل بر چند دسته است:
1- ابزار نظر جدید درباره یکی از فروع فقهی از بیش عنوان شده
2- طرح شقّ جدید از فرعی که حکم آن معلوم نشده است.
3- طرح فروع مستحدثه .
4- طرح فروعی که حکمی درباره آن بیان نشده است.
مهمترین آراء فقهی محقق درباب نماز جمعه ، قبول ولایت حکام ، معاطاة و مالکیت ، و وکالت در قضا است.