نقد برداشت رمضان بوطی از سخن طباطبائی در المیزان

نویسنده

چکیده

محمد سعید رمضان بوطی از شخصیتهای علمی معاصر در عایشه ام المومنین به نقد و رد تفسیر طباطبائی از آیه افک می پردازد نقد وی سوی گیرانه و مبتنی بر نقد گوینده به جای نقد سخن است بیان مواضع خطای روش شناختی و منطقی بوطی و داوری بین وی و طباطبائی مساله تحقیق حاضر است

کلیدواژه‌ها