دوره و شماره: دانشکده علوم معقول و منقول، شماره 0 - شماره پیاپی 1366، زمستان 1337