نویسنده = نژاد، محمد غفوری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه اصالت وجود و مجعولیت آن

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

محمد غفوری نژاد