نویسنده = امام، سیدمحمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارتداد و احکام آن با رویکردی به مبانی آزادی عقیده در اسلام

دوره 39، شماره 1، بهار 1386

حسنعلی معدنی؛ سیدمحمدرضا امام