نویسنده = روحانی، دکتر محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر کلامی قرآن کریم

42-41، شماره 0، بهار 1365

دکتر محمد حسین روحانی