نویسنده = مفتخری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. خوارج در ایران

دوره 61، شماره 0، بهار 1376

حسین مفتخری


2. مرجثه و نشر اسلام

60-59، شماره 0، بهار 1375

حسین مفتخری