نویسنده = پهلوان، دکتر منصور
تعداد مقالات: 2
1. نقدی بر پژوهشی پیرامون قصیده ای بزرگ

58-57، شماره 0، زمستان 1373

دکتر منصور پهلوان


2. تدوین حدیث

56-55، شماره 0، زمستان 1372

دکتر منصور پهلوان