نویسنده = شربیانی، رضا رسولی
تعداد مقالات: 1
1. نظریة مطابقت در صدق و پارادکس دروغگو

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

رضا رسولی شربیانی