نویسنده = مفتونی، نادیا
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه خیال در نظام فلسفی فارابی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1386

نادیا مفتونی؛ احدفرامرز قراملکی


2. رهیافتهای دانشمندان مسلمان در علم شناسی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1383

نادیا مفتونی؛ احد فرامرز قراملکی