نویسنده = شیروی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 2
2. خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

عبدالحسین شیروی