نویسنده = فراهانی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی منطق ترجیح

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

امیرحسین فراهانی؛ ضیاء موحد