نویسنده = استاد محمد تقی دانش پژوه
شرح مشکلات کتاب اقلیدس از فارابی

46-45، شماره 0، اسفند 1367

استاد محمد تقی دانش پژوه


سرگذشت نامه ارسطو

44-43، شماره 0، اسفند 1366

استاد محمد تقی دانش پژوه


منطق از نظر خواجه طوسی

28-29، شماره 0، فروردین 1356

استاد محمد تقی دانش پژوه


منطق از نظر خواجه طوسی

25-26، شماره 0، تیر 1355

استاد محمد تقی دانش پژوه