نویسنده = علی علی آبادی
قاعده علی الید و ضمان منافع

دوره 39، شماره 3، آبان 1385

احمد باقری؛ علی علی آبادی؛ محمدحسن جوادی


تمامیت قاعده فقهی استیمان

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382

علی علی آبادی